zondag 5 februari 2012

Hopmarktcomité hoopt op rechtvaardige rechtersStadsbestuur riskeert schorsing van voortijdige graafwerken en vernietiging van de bouwvergunning

Op maandag 9 januari 2012 begonnen de graafwerken voor de omstreden parking onder de Hopmarkt. Op vrijdag 10 februari wordt “de eerste steen” gelegd. Veel Aalstenaars vragen zich af hoe dat kan, want er lopen toch nog gerechtelijke procedures tegen de bouwvergunning ?

Een onthullend antwoord staat te lezen in de propaganda-advertentie die Interparking nv & het stadsbestuur publiceerden in De Streekkrant van 1 februari: ”In november 2011 verkreeg Interparking de vergunning voor de bouw van een parkeergarage met bovenliggende pleinen. Eind december verliep de beroepstermijn tegen deze bouwvergunning. Vertraging leek opnieuw in de maak door het aangetekende beroep tegen deze vergunning. Aangezien dit beroep de bouwvergunning niet opschort, besliste bouwheer Interparking nv, in samenspraak met de stad, om toch met de werken te starten.

U leest het goed: aangezien het niet wettelijk verplicht is bij een betwiste bouwvergunning die rechterlijke uitspraak af te wachten, kan men in Vlaanderen intussen gewoon beginnen graven en bouwen à volonté !
Burgers die hun laatste legitieme verweermiddel gebruiken (de beroepsprocedure tegen een bouwvergunning) mogen simpelweg platgewalst worden door een politiek van ‘voldongen feiten’. Het recht van de sterkste !
Dat een kapitaalkrachtige privé-firma met brutaal machtsmisbruik op onze Hopmarkt de forcing voert, wekt geen verbazing.
Maar dat een stadsbestuur de rechtszekerheid van zijn eigen burgers ondergraaft, is wel bijzonder grof. Het Aalsterse schepencollege speelt samen met de multinational Interparking nv een partijtje blufpoker van formaat, tegen haar eigen bewoners in. En met enorme risico's: want de bouwvergunning kan wel degelijk nog geschorst worden, en zelfs vernietigd.

Aalstenaars in proces tegen hun eigen stadsbestuur

Wat ging vooraf ? Honderden Aalstenaars dienden in mei 2011 bezwaren in tegen het desastreuze Hopmarkt-project (zie eerdere bijdragen op deze blog). Na het afsluiten van dat openbaar onderzoek probeerden Stad en Interparking die bezwaren te ontkrachten. Uiteindelijk moet de gewestelijke Stedenbouwkundige ambtenaar in Gent dan beslissen. Op 25/11/2011 gaf hij toestemming: bouwvergunning ok. De hele discussie over de bezwaren vindt u in documenten bij Groen Aalst.

De Vlaamse regering geeft zijn burgers daarna nog één kans om de beslissing van de Stedenbouwkundige ambtenaar aan te vechten (want ook hij kan zich vergissen). Verenigingen met rechtspersoonlijkheid en burgers die zich geschaad voelen, mogen in beroep gaan bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Ze moeten daar een fikse som voor betalen (rolrechten) en bovenop ook een advocaat betalen die hen vertegenwoordigt. Een gerechtelijke procedure begint men niet lichtzinnig.

Er werden in december twee beroepsprocedures ingeleid: een door leefmilieuvereniging RALDES vzw (lid van de Bond Beter Leefmilieu), en een procedure door particuliere bewoners van de Hopmarkt, in samenwerking met het Hopmarktcomité. Voor die laatste procedure werd een steunfonds opgericht: elke bijdrage is welkom op rekening BE81 3630 9951 0724 op naam van Hopmarktcomité Aalst.

Hopen op rechtvaardige Vlaamse rechters

En wat nu ? De twee verzoekschriften tot schorsing en nietigverklaring van de bouwvergunning worden eerlang behandeld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Binnen enkele maanden weten we of de bouwvergunning geschorst zal worden. Over de eventuele nietigverklaring (proces ten gronde) spreekt de Vlaamse Raad zich pas later uit.
Tot zover de theorie van de rechtszekerheid die de wet aan zijn burgers biedt: een beroepsprocedure moet ernstig behandeld worden. Het Hopmarktcomité hoopt inderdaad op rechtvaardige rechters.
Maar ... tegelijk worden we hier in Aalst geconfronteerd met een stadsbestuur dat ons recht op beroep de pas afsnijdt door de werken al te starten. Dat is een zwaar affront voor wie gelooft in eerlijke rechtsbedeling.

Het ligt anderzijds wel in het verlengde van de minachting waarmee het Schepencollege in dit dossier de burgers altijd behandelde: zes jaar lang geen spatje inspraak, geen transparante informatie, leugenachtige propaganda, en nu de botte machtsontplooiing van bulldozers en "voldongen feiten.
Intussen kregen bewoners van Colinetplein en van dorpspleinen in deelgemeenten heel wat inspraakrondes en keuzemogelijkheden over de herinrichting van hun omgeving. Zijn de bewoners van Hopmarkt en aanpalende straten tweederangs-Aalstenaars ?
Blijkbaar wel.

In de stadskrant en via andere propaganda wordt voortdurend geschermd met het argument dat het Hopmarktproject democratisch tot stand kwam: 42 van de 43 gemeenteraadsleden stemden vòòr in 2008. Dat is het strikte minimum van 'democratie' inderdaad. Maar slimme bestuurders geven bij kleine én grote stadsprojecten de bevolking van bij het begin serieuze kansen op participatie. Voor de Hopmarkt werd dat systematisch geweigerd. Waardoor burgers pas op het einde naar hun laatste verweer kunnen grijpen. Dit was voorspelbaar. Moet dat laatste wettelijk verweer ook niet gerespecteerd worden in een democratie ?

Ernstige redenen om de bouwvergunning te laten schorsen

We hebben deze beroepsprocedure pas gestart na zeer grondig onderzoek met gespecialiseerde advocaten in bouw- en milieurecht. Voor ons 'plezier' doen we dit niet. Wel om te vermijden dat de Hopmarkt vernield wordt door twee overbodige monstergebouwen en dat de mobiliteit totaal in de knoop draait door honderden kortparkeerders dag en nacht tot binnen de Wallenring te jagen. Aalst verspeelt hier historische kansen op duurzamer parkeerbeleid! Die argumentatie vindt u in voorgaande bijdragen op deze blog.

Hebben we voldoende juridische argumenten om deze bouwvergunning te betwisten ?

Ja, ook al beweert de stad dat hun dossier juridisch waterdicht is. Wij stelden eind 2011 echter heel wat zware tekorten vast. Voor dit stadsontwikkelingsproject was immers een screening van milieu-effecten nodig - maar die ontbreekt totaal. Het mobiliteitsrapport (MOBER) dat Interparking nv bestelde is onvolledig, slecht onderbouwd, gebaseerd op verouderde tellingen, enzovoorts. De impact op verkeersstromen en luchtverontreiniging is volstrekt onvoldoende ondrzocht. En tenslotte: een aantal bezwaren werd onvoldoende gemotiveerd beantwoord, het openbaar onderzoek vertoonde ernstige gebreken, en een aantal beginselen van behoorlijk bestuur werden geschonden.

Treurig cynisme van politici zal de Aalstenaars niet intimideren

We laten de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen nu zijn werk doen. Een juridisch gevecht van David tegen Goliath ? Misschien. Er is voor elke partij 50% kans dat men gelijk haalt. Eén ding is zeker: de stad speelt met vuur door de werken te laten beginnen. Een "berekend risico" of is men contractueel gedwongen ? Door het roekeloos gedrag van het schepencollege dreigt men over enkele maanden met een half afgewerkte put geblokkeerd te worden, met alle kosten vandien.

Uiteraard zullen dan de Aalstenaars die bezwaren indienden de boosdoeners zijn ... Maar tegen verwijten en intimidatie zijn we al bestand.
Wat ons de laatste maanden bijzonder erg treft is het grote cynisme van vele Aalsterse politici.
Bij de voorstelling van onze maquette van de mega-paviljoenen (nog steeds te zien in de etalage Boterstraat 6) werd ons door verschillende gemeenteraadsleden gezegd: "Oei, dat hebben wij niet gewild !". "Hola, zijn die zogezegde lage paviljoentjes zOO groot ??".
Gemeenteraadsleden van de oppositie én van de meerderheid die zich nu schamen voor wat ze in 2008 beslist hebben !
Cynisme ook van politici die ons vertellen: "Tja, het had slechter kunnen zijn, want het eerste idee was een mega-toren van 6 verdiepingen op de Hopmarkt. Die paviljoenen trekken ook op niks, pech voor Aalst, maar 't is ietske minder erg ..."
Politici ook die privé stilletjes toegeven dat de ondergrondse parking absoluut niets zal verhelpen aan de verkeerschaos, integendeel, en dat die onder de Keizerparking had moeten komen !
Sommigen die zelfs hopen dat wij de kastanjes uit het vuur zullen halen, en het foute project nog kunnen laten afvoeren.¨Andere politici die ook toegeven dat het een drama is voor de zaterdagmarkt op het Keizerplein en voor de carnavalfoor. "Maar ja, 't is nu te laat".

Daar denken honderden Aalstenaars anders over. Nec spe nec metu ! Wordt vervolgd

donderdag 3 november 2011

1000 m2 paviljoenen of een groot en open Hopmarktplein ?

Op dinsdag 25 oktober presenteerden we in het belfort een maquette van de geplande paviljoenen op de Hopmarkt, voor de gemeenteraad, pers en publiek. Forum DMA werkte hiervoor samen met het Hopmarktcomité en Groen! Aalst. U kan de maquette nu bekijken in de etalage van de Boterstraat nr. 6. Daar kan u ook een flyer/affiche ophalen met meer informatie. Wil u dat document in PDF-formaat aangestuurd krijgen, mail dan fdmaalst@gmail.com
Welke Hopmarkt wil u zien in 2013 ?
Zonder inspraak besliste het stadsbestuur dat er drie pyramide-structuren en twee mega-paviljoenen zullen komen. Een “stadscafé” van 500 m2, met een hellend dak
tot 9 meter hoog. Meer dan drie bouwlagen, dat is hoger dan café De Post! En een even massieve “stadswinkel”, waar u op het dak zal kunnen klimmen tot 7 meter hoog om van het panorama (?) te genieten….
Is het een kerntaak van de stad een ‘grand café’ te bouwen ? Waar moet die megawinkel eigenlijk voor dienen ? Is dit de Hopmarkt van onze dromen ?De stad toont ons 3D-prentjes vanuit een misleidend vogelperspectief. Maar mensen vliegen niet. Een stad wordt niet beleefd vanuit de hoogte. We lieten dus zelf een maquette bouwen. Dan zie je ècht hoe de twee glazen mastodonten ons grootste open centrumplein zullen vernielen. Hoekig-agressieve architectuur, grijs beton en glas, een project
dat de leefbaarheid van de omgeving nog meer verstoort. Van het ‘evenementenplein’ schiet geen 2000 m2 over !Op deze website (zie vorige bijdrage, augustus 2011) vindt u een kritische analyse van de bouwplannen.
Wat blijkt ?
Aalst investeert met ons geld in: een verouderd model van parkeergarage * openbare toiletten ondergronds * grote veiligheidsrisico’s op het ‘wandeldak’ * zeer slechte toegankelijkheid voor andersvaliden * een groene dakbedekking die de stad niet echt groener maakt * architectuur buiten proportie * verminking van de zaterdagmarkt en carnavalfoor * vernieling van kostbare open pleinruimte * bijkomende overbodige stadsgebouwen in plaats van een Nieuw Administratief Centrum * …Met veel minder geld kan onze Hopmarkt sneller een veel mooier plein worden

Het totale Hopmarktproject kost de Aalstenaars zo’n slordige 1.500.000 euro, volgens de huidige raming... Veel geld voor een ondergrondse parking, die slechts een schijnoplossing zal bieden voor het mobiliteitsprobleem. Terwijl betere, duurzame alternatieven onvoldoende werden onderzocht: Keizershallen, parking Syral, ...
En een smak geld voor de “prestigieuze architecturale hoogstandjes” waar niemand om vraagt. Een dwaze orgie van glas en beton. De Hopmarkt kan een groot evenementenplein blijven, creatief aangelegd met veel meer groen, en vooral open ruimte op maat van de mens. Met een sierlijke kiosk voor zomerconcerten bijvoorbeeld, speelse elementen voor kinderen, bomen, zitbanken, … Onze Hopmarkt verdient een veel beter toekomstproject, in écht overleg met de Aalstenaars. Minder duur, vlugger en mooier. Het is nog niet te laat.
vrijdag 12 augustus 2011

Nieuwe bezwaren bij omstreden Hopmarktproject
Ondergrondse parking zit vol gebreken, stadspaviljoenen worden miskleun

Persbericht 12-8-2011 - De voorbereidende werken op de Hopmarkt zijn begonnen, maar een bouwvergunning is er nog niet. Het stadsbestuur formuleerde na bijna drie maanden nog steeds geen antwoord op de talrijke bezwaren die bewoners indienden. Intussen lieten het Hopmarktcomité en Forum Duurzame Mobiliteit technische analyses maken van het project. Daaruit blijkt dat de Aalstenaars een verouderd parkingmodel cadeau zullen krijgen, een Burchtparking-bis. De twee bovengrondse paviljoenen blijken misplaatste architecturale miskleunen die de open pleinruimte zullen vernielen en de onveiligheid vergroten. Bovendien zijn ze slecht toegankelijk voor andersvaliden. Samen met de voorspelbare verkeerschaos aan het beschermde stadsgezicht Keizerplein, de verminking van de carnavalfoor en zaterdagmarkt wekt dat steeds meer beroering. De burgerverenigingen blijven pleiten voor een open Hopmarktplein en alternatieve parkings buiten de Wallenring.

Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar krijgt complex dossier

In de laatste week van het openbaar onderzoek verzamelden bezorgde burgers meer dan 400 handtekeningen rond negen fundamentele bezwaren bij het Hopmarktproject. Na de 17e mei had het stadsbestuur dertig dagen om daar een advies bij te formuleren, gericht aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Die termijn is al verstreken, maar dat gebeurt wel meer bij complexe dossiers. Bij een project met gemengde functie, waaronder ook openbaar nut, moet een bijzondere procedure gevolgd worden. Het schepencollege stuurt de ambtenaar in Gent binnenkort een gemotiveerd advies bij alle bezwaren. Die heeft dan 60 dagen tijd om te beslissen over de bouwvergunning, waarna een maand tijd volgt om eventueel in beroep te gaan.
Tijdens de infovergaderingen begin juni kregen de middenstanders en bewoners veel propaganda te horen, maar die informatie was onvolledig en soms ronduit onjuist, vinden het Hopmarktcomité en Forum Duurzame Mobiliteit. Zij vroegen architecten en ingenieurs om de bouwplannen in detail te onderzoeken. Daardoor komen nog meer verontrustende gebreken aan het licht.

Ondergrondse parking naar totaal voorbijgestreefd model

Het architectenbureau Jaspers en Leyers toonde tijdens de infovergadering vol trots het model van de ondergrondse parkings Poelaertplein in Brussel en Groenplaats in Antwerpen. Dat zijn moderne parkings met overzichtelijke grote ruimte, dankzij dragende muren, waar je vlot kan parkeren ook met grote wagens.
Onder de Hopmarkt komen echter ouderwetse draagkolommen, met tussenruimtes (as kolom) van 7,5 m, 5 m en 2,5 meter. De kleinste ruimtes zijn vergelijkbaar met die van de Burchtparking uit de vroege jaren ’90: visueel onoverzichtelijk, moeilijk om te manoeuvreren, te klein. De helling voor het dalen en stijgen in de parking is niet voorzien in de parkingvloer, maar via een lastige draaicirkel. Die neemt veel ruimte in maar is niet comfortabel: afdalen wordt heel nipt en vergt veel remmen.


Beschamend is ook dat het publiek sanitair en de ruimte voor babyverzorging voorzien worden op de -1 verdieping, terwijl dat op het gelijkvloers zou moeten. Een gemiste kans om de grote nood aan veilig, modern en bòvengronds publiek sanitair in Aalst te lenigen.
Even onbegrijpelijk is de keuze om de twee toegangsliften naast elkaar binnenin de stadswinkel te plaatsen. In Antwerpen en Brussel heb je volwaardige toegangsliften aan twee hoeken van het plein, veel beter zichtbaar van buiten uit, met twee betaalautomaten. De Hopmarkt krijgt aan de Boterstraat enkel een soort nooduitgang met trappen, een niet overdekte valkuil…
Noël Premereur en Walter De Schutter van het Hopmarktcomité: De Hopmarkt is en blijft een slechte locatie voor een ondergrondse parking. Er zijn alternatieven buiten de Wallenring. Maar als er hier zonodig één “moet” komen, verdienen de Aalstenaars beter dan knip- en plakwerk uit verouderde modellen. ”

Overbodige stadspaviljoenen vernielen grootste centrumplein van Aalst

Zelfs voorstanders van de ondergrondse parking hebben grote twijfels bij de bovengrondse ‘paviljoenen’. Tijdens de laatste echte inspraakvergaderingen over de Hopmarkt (2005 en 2006) was meer dan 90% van de Aalstenaars tegen bebouwing op de Hopmarkt.
Desondanks wil het stadsbestuur twee logge, rechthoekige bouwsels optrekken van elk 500 m2, met hellende daken die oplopen tot een nokhoogte van respectievelijk 7 en 9 meter. Tussen beide in komt een doorgang van amper 7,5 meter breed. Aan het ACV-gebouw verschijnen drie pyramidestructuren zonder duidelijke bedoeling. Het geheel vormt een ordinaire orgie van glas en beton, een dure grap waarmee Aalst zich onsterfelijk belachelijk dreigt te maken.

Het stadscafé (gericht naar de Korte Nieuwstraat) dat dwars door de Hopmarkt breekt, beantwoordt niet aan een behoefte, want er is horeca genoeg. De exploitant en klanten krijgen een glazen gebouw dat in vijf étages opklimt, met trapjes die telkens een meter hoogteverschil moeten overbruggen. Niet bepaald praktisch. Andersvaliden kunnen enkel via de lift naar de verdieping. Sanitair is enkel op het gelijkvloers voorzien. Het uitzicht op het ACV-gebouw, parkinginrit en Hopmarkt is banaal. Het stadscafé krijgt een groendak, maar hoe energiezuinig het gebouw wordt, valt nog af te wachten.

De stadswinkel (parallel met de appartementsgebouwen) is een even massief gebouw, waarvan het doel heel vaag is. Niemand weet wat in die enorme winkelruimte verkocht kan worden buiten streekbieren en vlaaien.
De grootste “attractie” lijkt te worden dat de stadswinkel via hellingen tot op het dak bereikbaar is voor het publiek. De dakwandelaars kunnen vrij inkijken bij bewoners tot op de tweede verdieping, op slechts 8 meter afstand. De hellingen naar het dak worden allicht prettig voor skate-boarders of mountainbikers, en in de winter voor wie een glijbaan zoekt. Maar het dak is niet tot zeer moeilijk toegankelijk voor andersvaliden, ouderen, kinderwagens, … Dat gebrek ontsiert ook het gloednieuwe MAS in Antwerpen.
Ook de veiligheidsrisico's op het “architecturaal hoogstandje” (dixit stadsbestuur) roepen vele vragen op. Er kunnen ongeveer 200 mensen verzamelen tijdens evenementen en carnaval, tot 7 meter hoog. Er is geen voorziening om hellingen en dak af te sluiten. De lage glazen balustrade is ruim onvoldoende als bescherming. Hoe zal men daar ’s nachts de veiligheid garanderen middenin de uitgaansbuurt van Aalst ? Wordt de stad, de bouwheer of de burger verantwoordelijk voor ongevallen ?
Actie voor behoud van groot open plein wordt voortgezet

Intussen kwamen spontaan nog tientallen Aalstenaars de petitie met bezwaren ondertekenen. Op verzoek van velen wordt de petitie-actie dus hernomen.
Luc Van Lierde en Frank Duerinck van het Forum Duurzame Mobiliteit: De stadskrant toont enkel geflatteerde 3D-beelden vanuit een misleidend vogelperspectief. Maar de mensen willen objectieve informatie: hoe zal de Hopmarkt er uitzien vanop de begane grond ? Daarom bouwen we nu zelf een maquette op schaal. Dan pas merk je hoe kolossaal die paviljoenen zijn, en hoe bitter weinig ruimte overblijft voor evenementen, markt, kermis en carnaval. Niemand wil de Hopmarkt verkwanselen aan een dwaas en duur prestigeproject, zonder echte inspraak. We vertrouwen erop dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar alle bezwaren grondig onderzoekt.”
De maquette wordt binnen enkele weken voorgesteld, samen met uitleg over alternatieve inrichtingen van de Hopmarkt. Met veel minder geld- en tijdverlies kunnen de Aalstenaars sneller een mooiere Hopmarkt krijgen, maar die alternatieven werden onvoldoende onderzocht.

Contact: fdmaalst@gmail.comdonderdag 19 mei 2011

Aalstenaars bundelen bezwaren bij bouwaanvraag Hopmarktparking

Stad plant infovergaderingen pas na verstrijken van openbaar onderzoek

Persbericht – donderdag 12 mei 2011. Het omstreden project ondergrondse parking Hopmarkt krijgt forse tegenwind van veel bewoners, sinds de publicatie van de concrete bouwplannen op de weblog van het Forum Duurzame Mobiliteit Aalst en de website van Groen! Aalst.
Samen met Hopmarktcomité startte het Forum tijdens de voorbije Topdag met een petitie rond negen gefundeerde bezwaren. Heel wat Aalstenaars reageren verbijsterd op de kolossale omvang van de twee geplande 'paviljoenen' op de Hopmarkt. Een stadscafé en stadswinkel van ieder 500m2. Het grote evenementenplein wordt daardoor gehalveerd, de carnavalfoor komt in het gedrang.

Ook het verdwijnen van de zaterdagse bloemen- en groentenmarkt op het Keizerplein wekt beroering. Die populaire marktplaats zou definitief moeten wijken voor de in- en uitstroom van kortparkeerders naar de geplande ondergrondse parking.
Bewoners rond het Esplanadeplein betreuren dat de accaciabomen verdwijnen als daar later nog een bijkomende parkingput komt. Allicht worden de files tijdens piekuren op de Wallenring nog groter…

Het stadsbestuur kondigde intussen plots twee informatievergaderingen aan (7 en 8 juni), maar die komen er pas na het verstrijken van het lopende openbaar onderzoek.

Op 17 april verschenen aan de straten langs de Hopmarkt de plakkaten met de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een ondergrondse parking en twee bovengrondse paviljoenen. Het akkoord met de stad daarover werd getekend op 28 maart. De nv Interparking zal de bouw realiseren na het verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning.
Bewoners kunnen nu bezwaren en opmerkingen indienen tot uiterlijk dinsdag 17 mei.

Het Hopmarktcomité liet een kopie van de plannen aanvragen om eindelijk inzage te krijgen. Het stadsbestuur gaf sinds 2005 immers geen enkele informatievergadering meer over dit project, en dat zit hen hoog.
Walter De Schutter woont op de Hopmarkt: "We vragen al meer dan tien jaar dat men de bewoners op een ernstige manier betrekt bij dit grootschalige project. Het huidige stadsbestuur negeerde dat volledig. Jammer, want nu kunnen we enkel in de eindfase onze bezwaren formuleren. De bewoners van het Kannunik Colinetplein bijvoorbeeld worden vooraf op een serieuze manier meermaals geconsulteerd over de heraanleg van hun plein, waarom wij dan al zes jaar niet ?"

Samen met andere centrumbewoners werd een Forum Duurzame Mobiliteit opgericht dat het Hopmarktproject in een bredere context bekijkt.
Noël Premereur uit de Boterstraat: "Sommige politici stellen het voor alsof het Hopmarktcomité enkel begaan is met de eigen straat, de eigen voordeur. Niets is minder waar. We hebben de Hopmarkt altijd gezien als één van de schakels in de oplossing van het parkeer- en mobiliteitsprobleem. Maar ons stadsbestuur heeft jaren geleden het logische verband met de parking Keizershallen doorgeknipt, dwars tegen het advies van de Vlaams Bouwmeester in. Dat was een rampzalige beslissing, die door veel Aalstenaars wordt betreurd."

Het Forum Duurzame Mobiliteit Aalst is de opvolger van het vroegere Aalsterse Forum voor Verkeersveiligheid. De vereniging wil gezonde en duurzame oplossingen stimuleren voor de aanslepende mobiliteitsknopen in Aalst. Het voorbeeld van Hasselt en andere Vlaamse en buitenlandse steden bieden inspiratie. Daar wordt in mobiliteits- en parkeerplanning consequent rekening gehouden met het STOP-principe (Stappers eerst, dan Trappers, Openbaar vervoer, Privé-vervoer).

Annelies Cuypers uit de Arbeidstraat heeft een jong gezin en woont graag in het centrum: "De verkeersellende kennen we hier echt wel uit ondervinding. Zelf gebruiken we als het nodig is ook een auto, maar ondergrondse parkings onder Hopmarkt en Esplanadeplein vinden we een heel betwistbare keuze. Die zullen een massa kortparkeerders tot in het hart van de stad stuwen, terwijl ons winkelcentrum binnen de Wallenring een diameter heeft van amper 350 meter. Op wandel- en fietsafstand heb je hier de Keizershallen. Er zijn nog meer randparkings in ontwikkeling. Kan er op de rechteroever van de Dender geen parkeergebouw op terreinen van Syral ? Waarom heeft Aalst nog niet gedacht aan gratis city-pendelbussen langs de Wallenring ? Dat werkt in Hasselt al meer dan 10 jaar, het zou ook bij ons veel verbeteren.”

Frank Duerinck uit de Kattestraat: "We doen als middenstanders actief mee aan acties zoals "Met fietsgerinkel naar de winkel", maar Aalst is absoluut nog geen fietsvriendelijke stad. Ook het openbaar vervoer verdient veel beter, zeker op zaterdag, want dan is het piekprobleem inderdaad enorm. In plaats van massa's tijd en geld te verspillen aan een verouderd Hopmarktproject, had de stad al lang kunnen kiezen voort electronische verkeersgeleiding naar de bestaande parkings. Onze parkings en parkeertarieven uitbesteden aan privé-bedrijven maakt ons voor de volgende 30 jaar afhankelijk van hun winstbejag. Dat komt het algemeen belang niet ten goede.”

vrijdag 6 mei 2011

Bezwaren bij bouwaanvraag ondergrondse parking Hopmarkt + bouw van 2 paviljoenen

Elke Aalstenaar heeft het recht het dossier kritisch te bekijken en bezwaren te formuleren.
Het Hopmarktcomité verzamelde samen met het Forum Duurzame Mobiliteit Aalst een aantal belangrijke vragen bij de bouwaanvraag die Interparking nv indiende.

Je kan bezwaar indienen tot uiterlijk dinsdag 17 mei 2011.
Dat is niet heel moeilijk. Je informeert je over die bouwaanvraag, kiest argumenten en stuurt ze dan op. Hoe gaat dat praktisch ? Je kan kiezen:

1. Je geeft je brief zelf af (tegen ontvangstbewijs) bij dienst Ruimtelijke Ordening, Zwarte Zusterstraat 8, Aalst.
2. Je bezorgt je brief in de bus van een van deze inzamel-adressen: Hopmarkt nr. 3 bus 20, Boterstraat 6, Denderstraat 33 bus 1. Wij zorgen dat die bij de stad wordt bezorgd;
3. Je stuurt je bezwaren via aangetekende brief aan: CBS Aalst, Grote Markt 3, 9300 Aalst.
4. Je stuurt je bezwaren via e-mail aan: ruimtelijkeordening.vergunningen@aalst.be met vraag om leesbevestiging.

Hieronder vind je een model-bezwaarschrift, waaruit je kan kiezen welke argumenten je goed vindt. Je kan er ook andere aan toevoegen. Klik op deze link als je het formulier wil downloaden / printen. Je kan ook met copy-paste kiezen uit onderstaande argumenten:_------------------------_


Bezwaarschrift bij bouwaanvraag ondergrondse parking Hopmarkt Aalst
+ paviljoenen

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst

Ondergetekende(n) wil(len) volgende bezwaren indienen i.v.m. de bouwaanvraag van Interparking n.v. (Roland Cracco), dossiernr. 2011/299, ingediend op 14/4/2011 bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

1. Gebrek aan voorlichting en inspraak van de bevolking. Over dit belangrijke dossier werd tussen 2003 en 2005 drie informatievergaderingen gehouden. Daarna viel het openbaar inspraakproces volledig stil. In oktober 2008 beloofde het stadsbestuur aan het Hopmarktcomité een informatievergadering. Die kwam er niet. De bewoners werden jaren lang volstrekt onvoldoende geïnformeerd en geraadpleegd. Geen inzage in doel, gevolgen en risico’s van dit project, geen maquette van het nieuwe plein, geen debat over mogelijke alternatieven. Met opmerkingen en vragen van stedelijke adviesraden werd te weinig rekening gehouden, of ze werden amper betrokken in het debat (jeugd, senioren, andersvaliden, fietsers, marktkramers, carnavalfoor, gezondheid, milieu, enz…)

2. Een slecht deelproject zonder samenhangende toekomstvisie op parkeerbeleid.
De bestaande parkings Hopmarkt (170 plaatsen) en Keizershallen (900 plaatsen) werden in 2003 samen bestudeerd in het Masterplan Hopmarkt – Keizerspoort. Die logische samenhang werd in 2005 door het stadsbestuur geschrapt, tegen het advies van Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth in. Het voorliggende project Hopmarkt mist alle samenhang met parking Keizerspoort en andere bestaande en toekomstige (rand)parkings. Duurzame alternatieven (Keizershallen en andere sites) werden te weinig onderzocht. De draagkracht van de Wallenring en het kruispunt Korte Nieuwstraat X Hopmarkt wordt nog zwaarder belast. Dit project blokkeert essentiële kansen om in Aalst duurzame mobiliteit te organiseren en een autoluwere stad te ontwikkelen.

3. Gebaseerd op betwistbare en achterhaalde mobiliteitsstudies
Het mobiliteitsadvies van Tritel n.v. uit 2005 was gebaseerd op 2 steekproeven tijdens de kerstperiode (18 en 23 december 2004). De verkeersdrukte bleek toen uiteraard zeer hoog. Het nieuwe Mobiliteitsrapport (MOBER) van Tritel n.v. (28/2/2011 , besteld door Interparking n.v), is gebaseerd op “een kleine capaciteitstoets” en enkele zwak gefundeerde prognoses. Tritel besluit nu: “De maximale productie / attractie van de ondergrondse parking Hopmarkt wordt geschat op 250 voertuigen per uur, als worst-case scenario. Er worden geen problemen verwacht voor het kruispunt Keizersplein X Korte Nieuwstraat”. Dit lijkt ons een besluit “à la tête du client”. Bovendien besliste de stad recent het Mobiliteitsplan van 2004 totaal te zullen herzien en werd een nieuwe globale (en onafhankelijke) parkeer- en mobiliteitsstudie besteld. Het is onverantwoord intussen dit omstreden deelproject te realiseren.

4. Parkeercapaciteit Hopmarktparking werd overschat, Esplanadeplein dreigt de gevolgen te dragen.
Het oorspronkelijke Hopmarktplan voorzag ondergrondse parking voor min. 350 / max. 500 auto’s.Stad Aalst liet de bouwheer/concessiehouder echter zelf de gewenste capaciteit bepalen. Resultaat: 305 ! Daarom wordt een extra ondergrondse parking Esplanadeplein gepland voor 200 wagens. Alsnog zonder goedkeuring van de gemeenteraad, en opnieuw zonder inspraak van de bevolking. Dat is onaanvaardbaar.

5. Parkeerbeleid en tariefpolitiek worden overmatig geprivatiseerd. Stad verliest controle over mobiliteit.
Bouwheer / concessiehouder Interparking n.v. mag voor de volgende 30 jaar de tarieven voor het kortparkeren onder de Hopmarkt bepalen. Het langparkeren in andere parkings zal ontmoedigd worden (bvb. Keizerhallen 300 plaatsen minder) om dit project te doen “renderen”. Het stadsbestuur geeft het parkeerbeleid in handen van privé-maatschappijen die winstcijfers voorrang geven op gezonde mobiliteit en algemeen belang. Met parkings en tarieven in eigen of intergemeentelijk beheer (bvb. ILVA) kan de stad de mobiliteitsproblemen zelf beheren. Nu niet meer.

6. Leefkwaliteit Hopmarktomgeving daalt. Kwalijke gevolgen voor milieu, veiligheid, gezondheid.
Bewoners van Hopmarkt en omgeving verliezen de waarde van hun woonkwaliteit. Stad Aalst verzuimde de milieu-effecten van dit project te onderzoeken: toename luchtverontreiniging, fijn stof en lawaai. Filevorming en verkeersonveiligheid op en rond kruispunt Korte Nieuwstraat X Keizerplein worden zeer problematisch.De ondergrondse parking in de uitgaansbuurt vergroot onveiligheid. Woningen rond de Hopmarkt lopen risicoop waterschade en verzakkingen. Middenstanders verliezen met de werfwerken meer dan een jaar inkomsten.

7. Beschermd Keizersplein verliest aan waarde, Aalsterse zaterdagmarkt wordt definitief verminkt.
De historische dreef Keizersplein, beschermd stadsgezicht, wordt door dit project veranderd in een permanente in- en uitvalsweg voor de ondergrondse parking Hopmarkt. 250 wagens per uur, 7 dagen op 7. Op zaterdagochtend wordt de zeer populaire groenten- en bloemenmarkt dus definitief geschrapt.Voor duizenden Aalstenaars een van de mooiste weekendpromenades. Die compacte en gezellige Aalsterse zaterdagmarkt, met economisch belang voor de hele regio, wordt ingeruild voor een desastreuze versnippering langs Pontstraat, Houtmarkt, Denderkaaien … De stad heeft hiervoor nog steeds geen werkbaar alternatief. Bewoners van Keizersplein noch marktkramers werden gehoord of geconsulteerd.

8. Twee overbodige ‘paviljoenen’ splitsen de Hopmarkt definitief in twee kleinere pleinen.
Het centraal gelegen en grootste plein van de stad is ideaal voor de organisatie van grote evenementen ende jaarlijkse carnavalsfoor. Het oorspronkelijk plan voor een ‘hoogbouw’ middenin rees op veel verzet en werd geschrapt. Maar de huidige keuze voor twee monumentale ‘paviljoenen’ is niet beter. De Hopmarkt verliest hierdoor definitief zijn functie en kansen als grote open agora. Van het bestaande grote evenementenplein schiet slechts de helft over . De paviljoenen komen er niet op vraag van de bevolking. De stad wil er een ‘Grand Café’ inrichten, wat geen kerntaak is van een stadsbestuur - er is in Aalst al voldoende Horeca. De overige functies (stadswinkel, toerisme ?) zijn te vaag omschreven en onvoldoende gemotiveerd.

9. Historische kansen op duurzame en autoluwe stadsvernieuwing worden geblokkeerd.
Het Hopmarktplein kan zonder bijkomende gebouwen op een snellere manier worden heraangelegd, veel minder duur, mooier en groener dan het huidige project. Maar alternatieve opties werden niet onderzocht. De aanleg van de ondergrondse parking gaat dwars in tegen het algemeen erkende STOP-principe (Stappers eerst, dan Trappers, Openbaar vervoer, Privévervoer). Op het Keizerplein en de Wallenring wordt de suprematie van automobilisten structureel verankerd en zal het verkeer nog toenemen. De kans om bijkomende autovrije straten en pleinstroken aan te leggen wordt door dit project zwaar gehypothekeerd.De kans om – zoals in Hasselt en andere steden – met (gratis) pendelbussen een autoluwere stad te realiseren wordt definitief gemist.
We vragen het stadsbestuur over dit project op korte termijn een publieke hoorzitting.

Bouwplannen Hopmarkt & paviljoenen.Hier vind je documentatie en links over het bouwproject Hopmarkt 2011 (ondergrondse parking en bovengrondse paviljoenen).
  • Beeldplannen van inplanting, gelijkvloers, ondergronds, daken, aanzichten, terreinprofielen en waterplan vind je hieronder. Inzoomen kan ook.Voorgeschiedenis dossier Hopmarkt
Lang geleden stond er een karmelietenklooster bij de "Hoppemart" zoals je op de kaart van Sanderus ziet. De fundamenten ervan werden tijdens archeologisch onderzoek in kaart gebracht. Later ontstond een Botermarkt naast de Hopmarkt, er werd veemarkt gehouden ook, en er was een stadstheater ...

De Botermarkt werd een overdekte markt, die later werd afgebroken. Ook het theater en vele andere gebouwen verdwenen. En zelfs het historische begijnhof werd gesloopt.

En toen alles afgebroken was, kwamen de golden sixties en het tijdperk van koning auto. Er werden zelfs wat bomen geplant die er nu niet meer zijn ...
Steeds meer auto's in dat welvarend centrumstadje Aalst met zijn vele winkels, scholen, horeca, stadsdiensten, enzovoorts... En alle mensen willen liefst zo dicht mogelijk parkeren waar ze willen zijn. In de jaren '80 - '90 wordt het stilaan onhoudbaar: het verkeer groeit explosief, meer gezinnen met 2 wagens, tekort aan aan garages en parkeerplaatsen voor bewoners en steeds meer zoekverkeer van bezoekers die een parking willen vinden.


In zwoele zomers stond de Hopmarkt wel eens leeg, maar meestal niet...


In de jaren '80 - '90 kozen veel steden voor ondergrondse parkings. Twee vliegen in één klap: meer auto's ondergronds en tegelijk bovengronds de pleinen verfraaien. Aalst maakte toen eindelijk de Grote Markt verkeersvrij, de Kattestraat en Zoutstraten. De winkeliers van de Nieuwstraat weigerden, maar hadden er gauw spijt van: pas in 2010 kregen ze hun autovrije straat. En het Vredeplein werd dankzij een autoluwe heraanleg een betere plek om te leven.Een ondergrondse parking maken binnen de Wallenring van Aalst, onder de Hopmarkt dus, is al vele jaren een twistpunt. De visie op duurzame mobiliteit en de voorbeelden van progressieve steden doen veel mensen twijfelen of het stadsbestuur hier een juiste keuze maakt

Wordt vervolgd....